Co je to typologie osobnosti?

Typologie osobnosti je nástroj pro identifikaci našich povahových vlastností, způsobu, jakým vnímáme svět, jak komunikujeme, a také pro odhalení našeho pracovního a životního stylu a mnoha dalších aspektů. Zároveň nám slouží k přesnějšímu poznávání osobnosti a vlastností druhých lidí.

Představme si několik nástrojů typologie osobnosti, a to ty nejpoužívanější. V popisu najdete také oblasti jejich využití.

Typologie Disc

Obrázek: Kruh rozdělený na čtyři čtvrtiny. Čtvrtina vlevo nahoře (červená): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "D" označující Dominance. Meta popisek: "Dominance - Ovládání." Čtvrtina vpravo nahoře (zelená): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "I" označující Influence. Meta popisek: "Vliv - Vliv." Čtvrtina vpravo dole (žlutá): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "S" označující Steadiness. Meta popisek: "Stálost - Stálost." Čtvrtina vlevo dole (modrá): Uvnitř této čtvrtiny je velké písmeno "C" označující Conscientiousness. Meta popisek: "Svědomitost - Svědomitost." Nad kruhem: Meta popisek: "Otevřený model chování." Pod kruhem: Meta popisek: "Uzavřený model chování." Levá strana kruhu: Meta popisek: "Úkoly." Pravá strana kruhu: Meta popisek: "Lidé."

DISC: Jako první a zároveň jednoduchý a přesný nástroj pro určení typu osobnosti. Typologie osobnosti DISC rozděluje lidi do čtyř základních typů na základě jejich chování ve specifických situacích. Těmito typy jsou Dominance (D), Vliv (I), Stabilita (S) a Soulad (C). Každý typ má charakteristické vlastnosti a preferované způsoby jednání.

DISC je užitečný a snadno pochopitelný nástroj pro porozumění tomu, jak lidé komunikují, a na základě čeho se rozhodují. Jeho pochopení a používání pomáhá zlepšit komunikaci a produktivitu v různých oblastech života, včetně osobního života.

Příklad pro Disc:

Představme si obchodníka, který přichází ve značkovém a drahém oblečení, je upravený a mluví přímo a otevřeně. Na základě doporučení typologie DISC můžeme předpokládat, že tato osoba může mít výrazný profil Dominance (D) a možná i Einfluence (I). Co nám tohle může říct o jeho preferencích a jak s ním komunikovat?

  1. Dominance (D): Osoba s výrazným profilem Dominance obvykle preferuje rychlé rozhodování a akci. Mohla by být konkurenceschopná, cílevědomá a zaměřená na výsledky. V komunikaci s ní je dobře přímočarý a efektivní.

  2. Vliv (I): Pokud i výrazný profil Influence, může být také extrovertní, společenská a ráda má pozitivní atmosféru. V s touto osobou je vhodné vyjádřit entuziazmus a zaměřit se na mezilidské vztahy.

Na základě těchto doporučení by bylo vhodné přistoupit k tomuto zákazníkovi přímo, sdělit mu informace jasně a stručně a vyjádřit zájem o jeho potřeby. Důležité je také interakci udržovat pozitivní a přátelskou atmosféru v s ním. Mluvit přímo o výhodách produktu nebo služby a zdůraznit rychlé a konkrétní výsledky by mohlo být efektivním přístupem. Uplatnění typologie Disc:

Komerční komunikace

Prodejní týmy

Obchodní jednání

Rozvoj obchodních vztahů

Řízení týmů v obchodě

Mezilidská komunikace

Vzdělávání a rozvoj týmů

Řízení konfliktů

Týmová spolupráce

Mbti

Obrázek zobrazuje čtverec, který reprezentuje rozložení osobností podle MBTI (Briggs Type Indicator). Nahoře nad čtvercem je napsáno 'myšlení', na pravé straně 'vnímavost', pod čtvercem 'cítění', a na levé straně 'intuice'. Čtverec je rozdělen na čtyři rovnoramenné čtverce, přičemž každý trojúhelník reprezentuje jeden typ osobnosti dle MBTI. V horním levém čtverci jsou čtyři trojúhelníky s popisem 'entj, entp, intj, intp'. Na pravé straně jsou čtyři trojúhelníky s nápisy 'ESTJ, ISTP, ESTP, ISTJ'. V dolní části pravé strany jsou opět čtyři trojúhelníky s popisem 'isfj, isfp, esfp, esfj'. V dolní levé části čtverce jsou čtyři trojúhelníky s nápisy 'INFJ, ENFP, INFP, ENFJ'."

1. MBTI (Myers-Briggs Type Indicator): MBTI je jednou z nejznámějších typologií osobnosti, která vychází z teorie psychologie Carla Junga.

Tato typologie rozděluje osobnosti do 16 různých typů na základě čtyř dimenzí: extroverze/introverze, vnímavost/intuice, myšlení/cítění a soudění/vnímání. Každý z těchto typů poskytuje jedinečný pohled na svět a určuje, jak lidé získávají energii, sbírají informace, sbírají se a jak upřednostňují svůj životní styl.

Příklad pro MBTI:

Představme si manažera, který vede tým ve velké korporaci. Je systematický, vždy má jasný plán a rád využívá analytický přístup k řešení problémů. Tento manažer pravděpodobně má MBTI typ ISTJ (Introvertní, Vnímavý, Myšlení, Soudící). Co nám to říká o jeho pracovním stylu a jak s ním efektivně komunikovat?

  1. Introverze (I): Tento manažer pravděpodobně získává energii z vnitřních myšlenek a reflexů. Upřednostňuje práci samostatně nebo v menších skupinách.

  2. Vnímavost (S): Jeho preferovaný způsob sbírání informací je pravděpodobně orientován na konkrétní fakta a detaily, což je skvělým analytikem.

  3. Myšlení (T): Tento manažer je pravděpodobně rozhodovací typ, který kladně hodnotí logiku a objektivní faktory při řešení problémů.

  4. Strukturovaný (J): Jeho tendence plánovat a mít svůj čas a prostor spíše než se přizpůsobovat náhodě nebo spontánním řízením následují souděcí přístup.

Na základě těchto rysů by bylo vhodné v komunikaci s tímto manažerem:

  • Poskytovat jasné a strukturované informace: Protože preferuje myšlení, ocení přístup, který prezentuje logiku a konkrétní fakta.

  • Dávat mu čas na samostatnou práci: Vzhledem k introvertní povaze může těžit z práce samostatně nebo v klidném prostředí.

  • Respektovat jeho plán a organizaci: Strukturovaný jedinci mají rádi plánování a organizaci, takže respektujte a přizpůsobte se jeho plánům, pokud to bude možné.

  • Prezentovat racionální argumenty: V komunikaci o projektech nebo rozhodnutích by měly být zdůrazněny racionální a logické aspekty.

Tímto způsobem lze efektivně využít pochopení MBTI typu jednotlivce k lepší spolupráci a komunikaci v pracovním prostředí.

Hippokratova typologie temperamentu

3. TEMPERAMENT: Temperament je další směr v typologii osobnosti, která se zaměřuje na přirozené sklony jedince v reakci na různé situace.

Jedná se o starší koncept, který čerpá ze starověkých teorií a později byl rozvinut například Hippokratem.

Moderní temperamentové teorie rozlišují čtyři základní typy: Sangvinik, Cholerik, Melancholik a Flegmatik. Každý typ má specifické vlastnosti, které odrážejí různé způsoby, jak lidé vnímají a reagují na svět kolem sebe.

Příklad poznávání Temperamentů:

Představme si lidi, každý s odlišným temperamentem, kteří jdou na první rande a postupně se navzájem poznávají.

Lukáš (Cholerik) a Eliška (Melancholik) na jejich prvním rande:

Eliška a Lukáš se rozhodli strávit spolu odpoledne, aby se více poznali. Jakmile zasednou ke stolu, Eliška začne postupně rozpoznávat, že Lukáš má zřejmě cholerický temperament.

Na základě čeho identifikovala temperament:

Eliškino negativní pozorování:

Lukášovo impulzivní jednání: Eliška si všímala, že Lukáš je impulzivní a má sklony projevovat své pocity, včetně těch negativních, bez váhání. To pro ni bylo nové a odlišné od jejího přístupu, kdy ona potřebuje čas na zvažování a promýšlení svých reakcí.

Neshody ve vnímání:

Během rozhovoru bylo zřejmé, že Eliška a Lukáš mají odlišné způsoby vnímání světa kolem sebe. Zatímco Eliška preferuje hloubku a citlivý přístup, Lukáš je více náchylný k rychlým reakcím a expresivitě.

Opačné reakce ve stresových situacích:

V momentě neočekávané události v kavárně se Lukáš projevil výrazněji ve svých emocích a projevech než Eliška, která zůstala klidnější a spíše pozorovala situaci.

Rozhodnutí Elišky:

Na základě těchto pozorování a zjištění, že Lukáš vykazuje vlastnosti cholerika, se Eliška rozhodla nejít na další rande. ačkoli si byla vědoma, že každý člověk má své jedinečné vlastnosti, poznala, že tyto odlišnosti jsou pro ní v tomto případě temperamentu příliš zásadní. Oba by si v jejich vztahu pravděpodobně nerozuměli a mohli vést k nedorozuměním a konfliktům.

Toto je pouze příklad. Temperamentní cholerika se může projevovat i jinými způsoby.

Learyho typologie myšlení

Timothy Leary, americký psycholog a spisovatel, je známý především svou prací v oblasti psychologických a psychotropních látek.

Leary vyvinul tzv. “Learyho typologii osobnosti”, která byla spojena s jeho výzkumem psychedelických látek, zejména LSD.

Learyho typologie osobnosti se zakládá na dvou hlavních dimenzích, které jsou známé jako “The Interpersonal Grid” a “The Eight Circuits of Consciousness” (Osm okruhů vědomí). 

Tento model se zaměřuje na pět hlavních faktorů osobnosti: otevřenost, svědomitost, extraverzi, příjemnost a neuroticismus.

Jungova typologie osobnosti – Tento model je založen na myšlenkách Carla Junga a rozděluje osobnost na osm typů na základě preferencí.

Jsou nástroje, které nám slouží k získání informací o jednotlivci, např. o preferencích, motivacích nebo chování.