Vlastnosti člověka

Člověk je jedinečné zvíře s řadou vlastností, které ho odlišují od ostatních živočichů.

Mezi tyto vlastnosti patří schopnost učení, adaptace, empatie a komunikace. Díky těmto schopnostem dokáže člověk přizpůsobit své chování k prostředí, ve kterém žije, a vzájemně spolupracovat s ostatními lidmi. Vlastnosti člověka jsou nezbytné pro jeho úspěšné fungování v moderním světě.

Dobré vlastnosti člověka

1. Empatie – schopnost vcítit se do pocitů a potřeb ostatních lidí například snažíš se pochopit, jak se druhá osoba cítí.

2. Charisma – přirozená schopnost vést a inspirativně komunikovat s lidmi například vůdčí osobnost, která dokáže ostatní lidi motivovat.

3. Štědrost – připravenost dávat bez očekávání okamžité návratnosti například darovat čas nebo peníze potřebným lidem.

4. Loajalita – oddanost a věrnost k přátelům, rodině nebo zaměstnavateli například chráníš zájmy svého nejlepšího přítele v jeho nepřítomnosti.

5. Kreativita – schopnost přicházet s novými, inovativními nápady například navrhovat nové způsoby řešení problémů v práci.

6. Odvaha – schopnost překonat strach a riskovat například vyzvat svého šéfa k debatě o otázce, která se vám nelíbí.

7. Otevřenost – ochota přijímat nové zkušenosti a názory včetně divergentních názorů například poslouchat odlišné názory a snažit se je pochopit.

8. Ambice – touha dosáhnout si vyššího cíle například snažit se získat prestižní práci nebo usilovat o řízení vlastního podnikání.

9. Zvídavost – touha poznávat a objevovat nové věci například učit se nové věci bez ohledu na to, zda budou mít přímý vliv na vaše současné zaměstnání nebo nikoliv.

10. Tolerance – schopnost tolerovat nebo přijímat odlišné názory a způsoby života ostatních například diskutovat o politických tématech bez ztráty sebekontroly nebo souzení druhých.

11. Řešení problémů – schopnost nalézt řešení při obtížích nebo problémech například hledat nové způsoby, jak zvýšit produktivitu ve vaší práci.

12. Komunikace – schopnost jasně a efektivně komunikovat s ostatními například přesvědčit ostatní o přijetí vašeho návrhu na činnost.

13. Flexibilita – schopnost přizpůsobit se různým situacím a změnám například omezit své požadavky, aby bylo možné dosáhnout společného řešení s jinými lidmi.

14. Sebeovládání – schopnost zvládat své emoce a impulsy například udržovat klid při konfliktních situacích.

15. Organizace – schopnost rozvrhnout svůj čas a úkoly tak, aby byly splněny včas a efektivně například řídit svůj kalendář a seznam úkolů.

16. Vstřícnost – schopnost vyjít vstříc potřebám ostatních lidí například být ochotni pomoci kolegům, když se potýkají s nějakým problémem.

17. Pozitivní myšlení – schopnost zaměřit se na pozitivní stránky situace například najít řešení místo se zaměřovat na nedostatky.

18. Houževnatost – schopnost dokázat neustále pracovat na svých cílech, i když to může být obtížné nebo časově náročné například pokračovat ve cvičení přes bolest svalů, aby dosáhli svých cílů týkajících se zlepšení zdraví.

19. Zodpovědnost – schopnost převzít kontrolu nad svými jednáními a převzít odpovědnost za vlastní chyby a rozhodnutí například přiznat chyby ve své práci a hledat způsoby, jak je opravit.

20.Schopnost učit se – schopnost otevřít se novým nápadům a přijímat nové zkušenosti například hledat nové knihy, kurzy nebo semináře, aby se dozvěděli více o své práci nebo v oblastech, které je zajímají.

Špatné vlastnosti člověka

Bohužel, člověk může také vykazovat mnoho negativních vlastností, jako jsou sebeláska, sebezničení, netolerantnost a agrese.

Tyto vlastnosti mohou vést k mnoha problémům a konfliktům v osobních vztazích i celé společnosti.

Navíc některé z těchto vlastností mohou způsobit škody i životnímu prostředí což má negativní dopad na nás všechny.

Změna vlastnosti člověka

Změna vlastností člověka je možná ale vyžaduje neustálou práci na sobě a ochotu se učit.

Klíčovým krokem k tomuto procesu je podívat se úpřimě na své slabé stránky a pracovat na nich. Důležité je také zlepšit své pozitivní vlastnosti, jako jsou empatie a tolerance. K dalším způsobům patří  cvičení, vzdělávání a setkávání s lidmi, kteří vás inspirovali. Nicméně změna není snadná a vyžaduje trpělivost a úsilí, ale výsledkem jsou lepší vztahy, sebevědomí a pocit osobního růstu.

Jak identifikovat silné stánky

Identifikace silných stránek je důležitá pro rozvoj osobnosti a kariéry.

Mezi způsoby, jak je identifikovat, patří introspekce, zpětná vazba od ostatních a testování.

Zkuste si připomenout, co vám jde dobře, co vás baví a co vás naplňuje. Zeptejte se také s přátel a kolegů, co na vás obdivují.

Slabé stránky

Identifikace slabých stránek je stejně důležitá jako identifikace silných stránek pro rozvoj osobnosti a kariéry. Mezi způsoby, jak je identifikovat, patří introspekce, zpětná vazba od ostatních a testování. Zkuste si připomenout, v čem se necítíte jistě, co vás stresuje a co byste chtěli zlepšit. Zeptejte se také přátel a kolegů, co si myslíte, že byste mohli zlepšit. Testy, jako je SWOT analýza nebo DISC, mohou také pomoci. 

Rozdíl mezi povahou člověka a vlastnostmi člověka

Povahou člověka se obvykle rozumí soubor charakterových vlastností a kvalit, které se týkají jeho chování, postoje a morálního jednání. Zahrnují například:

 • laskavost
 • soucit
 • upřímnost
 • skromnost
 • odvahu
 • spravedlnost
 • loajalitu
 • odpovědnost a podobně.

Povahou tedy označujeme to, co člověka charakterizuje a určuje jeho způsob jednání a vztahování k ostatním lidem.

Na druhé straně jsou vlastnosti jakékoli vrozené nebo získané rysy člověka, které se týkají jeho fyzického, mentálního a emocionálního stavu. Mezi vlastnosti mohou patřit třeba:

 • výška
 • barva vlasů
 • inteligence
 • zdravotní stav
 • temperament
 • schopnost učení se
 • talent
 • vytrvalost, apod.

Zatímco vlastnosti jsou často hodnoceny za trvalejší a méně ovlivnitelné, povahu lze v průběhu života rozvíjet a zlepšovat. Povahou tedy může být například člověk, který má vrozenou schopnost k laskavosti a soucitu, ale musí se tuto schopnost naučit uplatňovat v praxi. Stejně tak může člověk s vrozenou temperamentní povahou umět ovládat své emoce a jednat s rozvahou.

Zároveň je důležité si uvědomit, že povaha a vlastnosti oddělují, ale spíše vzájemně nejsou. Například člověk s vysokou mírou sebedůvěry může mít větší sklon k odvážnému chování, zatímco člověk s nízkou mírou sebedůvěry se může více držet v ústraní.

Jak poznat povahu člověka?
 1. Pozorování člověka v různých situacích může odhalit jeho reakce a způsoby jednání, což může poskytnout cenné informace o jeho povaze.

 2. Komunikace: Způsob, jakým člověk komunikuje, může odhalit mnoho o jeho povaze. Například jaké slovní obraty používá, jak často mluví, jak reaguje na otázky atd.

 3. Projevy: Jakým způsobem člověk ovládá své emoce a jak reaguje na emoce jiných lidí, může poskytnout indikaci jeho povahy.

 4. Způsob, jakým se obléká: Styl oblékání člověka může ukázat na jeho povahu a preference.

 5. Zájmy a hobby: Zájmy a hobby člověka mohou poskytnout náhled na jeho osobnost a preference.

 6. Způsob, jakým tráví volný čas: Jakým způsobem člověk tráví volný čas, může odhalit jeho zájmy, priority a hodnoty.

 7. Způsob, jakým jedním s ostatními lidmi: Jakým způsobem člověk jedná s ostatními, může ukázat na jeho schopnost být empatický, ohleduplný a důvěryhodný.

 8. Způsob, jakým způsobem řeší konflikty, může odhalit jeho zralost a schopnost efektivně komunikovat.

 9. Způsob, jakým se staví k riziku, může ukázat na jeho odvahu, opatrnost a schopnost přijímat racionální rozhodnutí.

 10. Hodnoty které člověk má, mohou ukázat na jeho priority, cíle a motivace v životě.

Jak poznat vlastnosti člověka?
 1. Pozorování: Pozorování člověka v různých situacích může poskytnout informace o jeho vlastnostech, jako je například temperament, chování, postoje a preference.

 2. Komunikace: Způsob, jakým člověk komunikuje, může například poskytnout náhled na jeho vlastnosti, jako je inteligence, empatie, schopnost naslouchat a vyjadřovat se.

 3. Projevy emocí: Jakým způsobem člověk dokáže své emoce, může poskytnout informace o jeho emocionální inteligenci, stabilitě a schopnosti zvládat stres.

 4. Způsob, jakým se učí: Jakým způsobem se člověk učí novým věcem a jakým způsobem řeší problémy, může odhalit jeho kreativitu, analytické schopnosti a vytrvalost.

 5. Zájmy a hobby: Zájmy a hobby člověka mohou poskytnout na jeho osobnost a preference, jako je například smysl pro humor, kreativita a schopnost týmové spolupráce.

 6. Způsob, jakým tráví volný čas: Jakým způsobem člověk tráví volný čas, může ukázat na jeho hodnoty, prioritu a způsob, jakým si organizuje život.

 7. Způsob, jakým jedním s ostatními lidmi: Jakým způsobem člověk jedná s ostatními, může ukázat na jeho schopnost být empatický, ohleduplný a důvěryhodný.

 8. Rozhovor: Setkání a rozhovor s osobou může umožnit hlubší pochopení jejích zájmů, názorů, postojů, hodnot a charakteru.

 9. Psychologické testy: Psychologické testy mohou pomoci přesněji poznat osobnost a vlastnosti člověka.

 10. Interakce s ostatními lidmi: Způsob, ostatním jakým se člověk chová k, může naznačit mnoho o jeho vlastnostech a osobnosti.

Kvíz pro vás

Kvíz 30: Jaké jsou vaše osobnostní vlastnosti?

Jaké jsou vaše vlastnosti:

1. Jak obvykle reagujete, když se setkáte s problémem?

Analyzuji situaci.
Spoléhám na intuici.
Hledám pomoc u ostatních.

2. Jak by vaši přátelé popsali vaši spolehlivost?

Vždy se na mě mohou spolehnout.
Většinou jsem spolehlivý, ale občas se stane, že něco zapomenu.
Někdy jsem spolehlivý, ale ne vždycky.

3. Jak se cítíte, když jste ve velké skupině lidí?

Pohodlně a energicky.
Zpočátku nervózně, ale postupně se uvolním.
Preferuji malé skupiny, ale i velké zvládnu.

4. Když někdo potřebuje pomoc, obvykle:

Pomůžu hned, je to pro mě přirozené.
Zvážím, zda mám čas a zdroje pomoci.
Pomůžu, pokud to neohrozí mé vlastní priority.

5. Jak často vyzkoušíte nové věci?

Často, miluji nové zážitky a dobrodružství.
Občas, když se cítím odvážný.
Zřídka, obvykle preferuji známé věci.

6. Jak se rozhodujete při výběru dárků pro přátele?

Snažím se najít něco osobního a jedinečného.
Přemýšlím o jejich zájmech a potřebách.
Dávám peníze nebo dárkové karty, je to jednodušší.

7. Jaký máte přístup k učení a osobnímu rozvoji?

Jsem neustále zvědavý a učím se nové věci.
Učím se, když vidím přímý přínos pro můj život nebo práci.
Učím se, když je to nezbytně nutné nebo vyžadováno.

8. Jak se cítíte, když musíte pracovat pod tlakem?

Tehdy jsem nejproduktivnější.
Zvládnu to, i když to není ideální.
Cítím se vystresovaně, ale snažím se to zvládnout.

9. Jak se stavíte k změnám ve vašem životě?

Vítám je, přinášejí nové možnosti.
Jsem otevřený změnám, ale potřebuji čas si na ně zvyknout.
Mám raději stabilitu, ale zvládnu i změny.

10. Jaké máte vztahy s rodinou a přáteli?

Velmi blízké a podpůrné.
Dobré, ale s určitými hranicemi.
Jsou v pořádku, ale nejsem příliš otevřený.

11. Jak reagujete, když dojde na plánování a organizaci?

Jsem mistrem plánování, vše má svůj řád.
Plánuji s určitým stupněm flexibility.
Jsem spontánní a plány mě omezují.

12. Jak vyjadřujete své emoce?

Otevřeně a upřímně, bez obav.
S jistou opatrností, jen lidem, kterým důvěřuji.
Nerad ukazuji emoce, raději je držím pro sebe.

13. Jak se stavíte k riziku?

Rizika jsou vzrušující a přinášejí příležitosti.
Jsem ochoten riskovat, ale jen po pečlivém zvážení.
Obvykle se rizikům vyhýbám, pokud to jde.

14. Jaký je váš vztah k autoritám a pravidlům?

Respektuji je a obvykle je následuji.
Snažím se je dodržovat, ale někdy je obcházím.
Často se proti autoritám bouřím nebo ignoruji pravidla.

15. Jak se cítíte při veřejných projevech nebo prezentacích?

Jsem v pohodě a dokážu dobře prezentovat.
S trochou nervozity, ale zvládnu to.
Mám velký strach z veřejného mluvení.

16. Jaká je vaše reakce na nečekané situace nebo změny plánů?

Přizpůsobím se rychle a bez problémů.
Trochu mě to rozhodí, ale najdu způsob, jak to zvládnout.
Velmi mě to rozčiluje a narušuje můj klid a pocit bezpečí.

17. Jak se stavíte k fyzické aktivitě a cvičení?

Je to důležitá součást mého života.
Cvičím pravidelně, ale není to moje priorita.
Cvičím občas, když to cítím jako potřebu.

18. Jak se vypořádáváte se stresem a tlakem?

Mám strategie a techniky, které mi pomáhají zůstat v klidu.
Snažím se zůstat klidný, ale někdy mě to přemůže.
Stres mě snadno paralyzuje, mám s ním velké problémy.

19. Jaký je váš vztah k cestování a objevování nových míst?

Miluji cestování a často plánuji nové dobrodružství.
Rád cestuji, když to mám dobře naplánováno.
Cestování mě nechytá, preferuji pohodlí domova.

20. Jak se cítíte ohledně dlouhodobých závazků (práce, vztahy atd.)?

Jsou důležité a beru je velmi vážně.
Jsou dobré, ale potřebuji určitou flexibilitu.
Někdy mě děsí, bojím se být uvězněný.

21. Jak se cítíte, když je na vás kladen vysoký tlak nebo očekávání?

Přijímám to jako výzvu a snažím se překonat.
Někdy to zvládám, někdy to může být příliš.
Cítím se pod tlakem a stresovaný.

22. Co vás nejvíce motivuje?

Dosahování cílů a úspěch.
Osobní růst a sebezdokonalení.
Stabilita a bezpečí.

23. Jaký typ úkolů preferujete?

Složité a náročné úkoly.
Různorodé a kreativní úkoly.
Jednoduché a dobře definované úkoly.

24. Jak reagujete na kritiku?

Beru ji jako příležitost k učení.
Záleží na situaci a způsobu, jakým je prezentována.
Často si ji beru osobně a může mě rozrušit.

25. Jaké máte preference ohledně práce v týmu nebo samostatně?

Preferuji práci v týmu.
Záleží na projektu nebo úkolu.
Preferuji samostatnou práci.

26. Jak se cítíte při řešení konfliktů?

Aktivně se snažím najít řešení a obnovit harmonii.
Někdy je to pro mě stresující, ale snažím se to zvládnout.
Vyhýbam se jím.

27. Jak se stavíte k dlouhodobému plánování?

Je pro mě důležité a pečlivě plánuji do budoucna.
Plánuji, ale jsem otevřený i změnám.
Nerad plánuji daleko dopředu, preferuji spontánost.

28. Jaké typy aktivit vám přinášejí nejvíce radosti?

Společenské a energické aktivity.
Různorodé, záleží na mé náladě a situaci.
Klidné a relaxační aktivity.

29. Jak se vyrovnáváte s neúspěchem nebo chybami?

Přijímám je jako součást učení a růstu.
Může to být obtížné, ale snažím se z toho poučit.
Velmi mě to naštve nebo raní a může mi trvat, než se vzpamatuji.

30. Jaké máte ambice a cíle pro budoucnost?

Mám vysoké ambice a konkrétní cíle.
Mám určité cíle, ale jsem otevřený i změnám.
Nejsem si jistý/a svými ambicemi nebo cíli.

Vyhodnocení: