Na obrázku jsou čtyři čtverce. Červený, modrý, zelený a žlutý. Pod čtverci je nadpis typologie osobnosti.

Co je to manipulace?

Krásna žena s blond vlasy s nepříčetným úsměvem, který naznačuje její zlomyslnost a záměrnou manipulaci ovlada lidí jako loutky.

Manipulace je termín, který se používá v sociální psychologii a sociologii a označuje snahu ovlivňovat myšlení a chování druhých lidí. Manipulace se využívá s cílem prosadit osobní cíle a přání manipulátora. Manipulátor se snaží přesvědčit ostatní o správnosti určité myšlenky, názoru nebo jednání, které by sami neakceptovali nebo by k němu měli výhrady. Profesionální manipulátoři dokážou ovládat lidi skoro jako loutky. Víte, kdy jste manipulováni? Víte, jak rozpoznat manipulativní techniky a jak se jim bránit?

Manipulátor může využívat různé techniky a strategie, ať už vědomě nebo nevědomě, aby dosáhl svých cílů. Tyto techniky mohou zahrnovat použití obecných pojmenování, používání superlativů, lichocení, manipulaci prostřednictvím emocí a další. 

Manipulovaná osoba často ani nepostřehne, že je manipulována, nebo si to uvědomuje, ale nemůže nebo se neumí bránit.

Emocionálni manipulace

1. Hrozby a vydírání: Manipulátor používá hrozby, vydírání nebo vytváření strachu z nějakého důsledků, aby dosáhl/a svých cílů a ovládla osobu B. Cílem je vytvořit u osoby B pocit ohrožení a donutit ji vyhovět požadavkům manipulátora. To může být například hrozba ukončením vztahu, odmítnutím lásky nebo ukončení přátelství.

Jak to rozpoznáme?

Manipulátor často využívá slova jako “kdybys mě opravdu miloval/a, udělal/a bys tohle” nebo “pokud to neuděláš, končím s tebou.

2. Citové vydírání: Osoba A využívá city druhé osoby k prosazení svých vlastních zájmů a požadavků, čímž vytváří závislost a ztrátu samostatnosti u osoby B. Manipulátor se snaží vyvolat pocity viny, soucitu nebo strachu u druhé osoby a využívá je k ovládání jejího jednání.

Jak to rozpoznáme? Manipulátor často používá fráze jako “kdybys mě opravdu miloval/a, udělal/a bys to” nebo ” za to všechno můžeš ty” to je kvůli tobě.

3. Nepřetržité kritizování: Osoba A neustále kritizuje osobu B, její rozhodnutí nebo chování, čímž se snaží snížit její sebevědomí a pocit vlastní hodnoty. Cílem manipulátora je ovládnout druhou osobu tím, že ji přesvědčí o své nadřazenosti a nutí ji podřizovat se svým přáním. 

Jak to rozpoznáme? Manipulátor často podává svou kritiku ve formě srovnání s ostatními lidmi nebo nadsázky v negativním světle. Například “ty nikdy nic neuděláš správně, ostatní to zvládají lépe”.

 1. Psychologická manipulace: Používání emocionálních nebo psychologických technik k ovlivňování myšlení, chování nebo názorů druhých. 

 2. Sociální manipulace: Manipulace prostřednictvím sociálních vazeb nebo taktik, jako jsou lichotky, zmanipulované informace, vydírání a zneužívání důvěry.

 3. Informační manipulace: Šíření nepravdivých nebo zmanipulovaných informací, které mají za cíl ovlivňovat myšlení nebo názory druhých.

 4. Fyzická manipulace: Použití síly nebo hrozeb násilí k ovlivňování chování druhých lidí.

 5. Finanční manipulace: Použití finančních prostředků nebo manipulace s financemi k ovlivňování chování druhých lidí.

 6. Sexuální manipulace: Použití sexuálního nátlaku nebo manipulace k ovlivňování chování nebo názorů druhých lidí.

 7. Nátlaková manipulace: Použití nátlaku nebo hrozeb k ovlivňování chování nebo názorů druhých lidí.

Manipulace mohou být použity k dosažení pozitivních nebo negativních výsledků, a mohou být prováděny jak vědomě tak nevědomě. Proto je důležité být obezřetný a mít kritický přístup k informacím, které přijímáme, vztahy, které si vytváříme.

Jak rozpoznat psychologickou manipulaci

Psychologická manipulace je metoda ovlivňování druhých lidí s cílem dosáhnout svých vlastních zájmů.

Manipulátoři využívají různé taktiky, jako jsou lichocení, zastrašování, klamání nebo vydírání, aby získali kontrolu nad ostatními. Rozpoznat manipulaci není snadné, ale několik varovných signálů může pomoci.

Jedním z prvních signálů může být přehnané lichocení a chválení. Manipulátoři se snaží získat důvěru a sympatie svých obětí, takže jim poskytují pochvaly a pozitivní zpětnou vazbu. Dalším varovným signálem může být zastrašování a vydírání. Manipulátoři mohou využít falešných obvinění, vyhrožování nebo výhrůžek, aby dosáhli svých cílů.

Kromě toho mohou manipulátoři také využívat techniku ​​nazývanou „gaslighting“. Tuto taktiku používají k vyvolání pocitu nejistoty a zmatku u svých obětí tím, že popírají nebo zpochybňují skutečnosti.

Dalším varovným signálem může být manipulace s emocemi. Manipulátoři se snaží využít emocionálních stavů svých obětí, jako jsou strach, vina nebo touha po uznání, aby je donutili udělat to, co chtějí. Také využívat techniku ​​nazývanou “love bombing”, kdy se prezentují jako ideální partner a následně mohou ovládat a izolovat své oběti.

Pokud si všimnete nějakého z těchto varovných signálů, může to být indikace, že se snažíte manipulovat. Pokuste se udržet si svou nezávislost a postavit se proti manipulaci.

Pokud si nejste jisti, jak situaci řešit, obraťte se na odborníka na psychologickou manipulaci, který vám může poskytnout užitečné rady a podporu nebo se podívejte na kurz:

Poznat psychologickou manipulaci může být obtížné, ale existují některé znaky, které byste měli být opatrní:

 1. Silné emoce – Pokud vás někdo přesvědčuje k něčemu s využitím silných emocí, jako jsou hněv, strach nebo lítost, může to být forma manipulace.

 2. Izolace – Pokud se někdo snaží izolovat od vašich přátel a rodiny, může to být způsob, jak vám ovládnout myšlení a kontrolu nad vámi.

 3. Zneužívání důvěry – Pokud se někdo snaží získat vaši důvěru s cílem ji později zneužít, může to být způsob, jak vás manipulovat.

 4. Zmatení – Pokud se někdo snaží způsobit, že se budete cítit zmateně a jistě ohledně vašich myšlenek a pocitů, může to být forma manipulace.

 5. Přehnaná lichotka – Pokud se někdo snaží získat vaši přízeň tím, že vám dává přehnané komplimenty nebo vám říká, co chcete slyšet, může to být způsob, jak vás manipulovat.

Jak rozpoznat sociální manipulaci?

Sociální manipulace je složitý fenomén, který je často využíván k dosažení vlastních zájmů a cílů. Manipulátoři využívají různé techniky, aby ovlivnili myšlení druhých, jejích chování a názory. Poznat sociální manipulaci není snadné, ale několik varovných signálů může pomoci.

Jedním z nejčastějších signálů sociální manipulace je vytváření pocitu viny nebo hanby.

Manipulátoři se snaží získat kontrolu nad ostatními tím, že je přesvědčí, že něco udělali špatně nebo že selhali v něčem, co by měli dokázat. Dále může být použité taktiky “nejlepší volby” , kdy se manipulátoři snaží vytvořit iluzi, že volba, kterou navrhují, je ta nejlepší, i když ve skutečnosti to tak nemusí být.

Manipulátoři také často využívají techniku ​​”sebe významnosti” a “dvojitého vazby”. Toto jsou metody, které mají za cíl ovlivnit myšlení a chování lidí, a získat tak kontrolu nad situacemi. Další varovný signál může být časté porovnávání a soutěžení s ostatními, což může vést k pocitu nedostatečnosti a neúspěchu.

Pokud si všimnete některého z těchto signálů, měli byste se snažit udržet si svou nezávislost a svobodu. Pokuste se zůstat kritický vůči informacím, které vám manipulátor poskytuje, a pokuste se najít další zdroje informací, které vám pomohou rozhodnout se. Pokud si nejste jisti, jak situaci řešit, můžete se poradit s odborníkem na sociální manipulaci, který vám může poskytnout užitečné rady a podporu. Nezapomeňte, že klíčem k odhalení sociální manipulace je pozorný, kritický pohled na věc a nenechat se ovlivnit.

Techniky manipulace

Manipulátoři často využívají sofistikované techniky, aby ovlivnili myšlení, chování a názory druhých lidí. Rozpoznat sociální manipulaci není snadné, ale existuje několik varovných signálů, které by vám měly pomoci.

 • Vytváření pocitu viny nebo hanby. Manipulátoři se snaží získat kontrolu nad ostatními tím, že je přesvědčen, že něco udělali špatně nebo že selhali v něčem, co by měli dokázat.                                  
 • Použití “nejlepší volby” taktiky. Manipulátoři se snaží vytvořit iluzi, že volba, kterou navrhují, je ta nejlepší, i když ve skutečnosti to tak nemusí být.                                           
 • Techniky “sebe významnosti” a “dvojitého vazby”. Tyto metody mají za cíl ovlivnit myšlení a chování lidí, a získat tak kontrolu nad situacemi.                                  
 • Časté porovnávání a soutěžení s ostatními. To může vést k pocitu nedostatečnosti a neúspěchu.                                
 • Nepřátelské a agresivní chování, které může být zaměřeno proti jednotlivcům nebo skupině lidí.                                
 • Používání strachu a nejistoty k manipulaci s ostatními.                        
 • Využívání stereotypů a předsudků k manipulaci s ostatními.                                 
 • Vytváření pocitu exkluzivity a elitářství k manipulaci s ostatními.   
 • Zamlčování nebo překrucování informací k manipulaci s ostatními.                                 
 • Využívání emocionálních reakcí k manipulaci s ostatními.

Pokud si všimnete některého z těchto varovných signálů, měli byste být obezřetní a snažit se udržet si svou nezávislost a svobodu. nezapomeňte, že klíčem k odhalení sociální manipulace je pozorný, kritický pohled na věc a nenechat se ovlivnit. Snažte se najít další zdroje informací, které vám pomohou rozhodnout se a neváhejte se poradit s odborníky na sociální manipulaci, které vám mohou poskytnout užitečné rady a podporu.

Informační manipulace

Informační manipulace je dnes velkým problémem. Média, politické strany a mnoho dalších organizací ovlivňují naše názory a postoje pomocí manipulace informací. Proto je důležité se naučit rozeznávat informační manipulaci a chránit se před ní.

 1. Kontrola zdrojů informací. Je nutné ověřit zdroj informací a ověřit jeho důvěryhodnost. Existuje mnoho neověřených zdrojů informací na internetu nebo v jiných médiích, proto je důležité být obezřetný.

 2. Hledání alternativních zdrojů informací. Snažte se najít alternativní zdroje informací a získat více perspektiv na téma. Tímto způsobem můžete získat širší pohled na věc a vyhnout se informační manipulaci.

 3. Poznání emotivního jazyka. Manipulátoři často používají emotivní jazyk, aby vás ovlivnili a přesvědčili. Buďte obezřetní a snažte se odhalit manipulativní jazyk.

 4. Analýza informací o záměru. Přemýšlejte o tom, proč byla informace uveřejněná a jaký má zdroj informací zájem o její zveřejnění. Pokud vám to nepřijde v pořádku, může být informace manipulativní.

 5. Kontrola kontextu. Informace mohou být manipulativní, pokud nejsou v kontextu. Snažte se najít více informací o tématu, aby vám nic neuniklo.

 6. Porovnávání informací. Porovnejte informace z různých zdrojů a snažte se najít pravdivé informace.

 7. Pozorování především volebních kampaní. Volební kampaně jsou často plné informační manipulace. Snažte se vyhnout se manipulativním technikám a hledejte informace z více zdrojů.

 8. Sledování historie zdroje informací. Pokud se zdroj informací nezdá důvěryhodný, zkuste zjistit více o jeho historii.

Finanční manipulace

Finanční manipulace může mít velký dopad na vaše finanční prostředky a zdraví. Je důležité se naučit rozpoznat různé formy finanční manipulace, abychom mohli chránit naše peníze a investice. Zde je několik způsobů, jak poznat finanční manipulaci.

 1. Nepřiměřené výnosy – Pokud někdo nabízí velmi vysoké výnosy, které jsou v rozporu s tržními podmínkami, může se jednat o podvod.

 2. Tlak na rychlé rozhodnutí – Pokud je vám krátký čas, abyste se rozhodli, zda máte investovat nebo ne, může se jednat o manipulaci.

 3. Skryté poplatky – Skryté poplatky mohou snížit vaše zisky a v konečném důsledku ovlivnit výsledky vašich investic.

 4. Nepřiměřené provize – Pokud je vám nabídnuta vysoká provize za investici, může to být znamení, že se jedná o podvod.

Sexuální manipulace

Sexuální manipulace je taktika, při které jedna osoba používá sexuální nátlak, výhrůžky, vydírání nebo záměrně zkresluje fakta, aby získala sexuální prospěch od druhé osoby. To se může projevit jako nevhodné doteky, sexuální nátlak, verbální sexuální obecnosti, vydírání, nebo dokonce násilí.

Manipulátor se často snaží ovládnout oběť tím, že používá manipulativní techniku, jako je například lichocení, zpochybňování, zesměšňování, či přináší pocitů viny a strachu. Tento typ manipulace může mít dlouhodobé psychické důsledky na oběť, jako jsou pocity studu, viny, nejistoty, deprese, úzkosti a traumatizace. Proto je důležité, aby lidé byli schopni rozpoznat sexuální manipulaci včas a uměli se ji bránit.

Nátlaková manipulace

Nátlaková manipulace je technika, kdy jedna osoba (manipulátor) používá různé taktiky, aby donutila druhou osobu (oběť) k určitému chování nebo rozhodnutí. Může zahrnovat výhrůžky, lži, ponižování, izolace, nebo jiné formy emocionálního nebo fyzického tlaku.

Například, když někdo vytvoří falešnou krizi nebo nouzovou situaci, aby donutil druhou osobu splnit své požadavky. V některých případech se může nátlaková manipulace stát součástí emocionálního zneužívání a může mít závažné negativní dopady na oběť, včetně poškození sebevědomí a sebedůvěry.

Kurz jak se bránit manipulaci nabízí mnoho výhod. Naučíte se rozpoznat a získáte nástroje, jak se bránit. Zlepšete si komunikační dovednosti a sebevědomí, což se projeví nejen v osobním, ale i pracovním životě. Lidi kolem vás poznají, že jste sebejistý. Získáte kontrolu nad svým rozhodováním a nebudete snadno ovlivnitelní. Vyvarujete se také konfliktům a nepříjemným situacím, které mohou být důsledkem manipulace.