Rozvoj dovedností: Cesta k sebelepší verzi sebe"

Umíš dobře mluvit, ale neumíš dělat rukama? Čeho se chytíš, to zničíš, ale umíš to dobře okecat?

Nebo jsi jako MacGyver a dokážeš udělat a vyrobit cokoliv z čehokoliv, ale nedokážeš dát dohromady souvislou větu? Tak to jsi na správném místě. To, o čem tady mluvíme, jsou dovednosti.

Co to je?

Dozvíš se více, ale budeš muset trochu číst a koukat na pohyblivé obrázky. Věříme že, to zvládneš.

Tvým prvním úkolem je podívat se na video.

Měkké a tvrdé dovednosti: Rozdíly a význam pro váš úspěch

Tvým druhým úkolem je popsat vlastnosti, které jsi pozoroval/a na Pavlovi a Tomášovi.

Jak bys popsal/a Tomáše?

Nepoužívej medicínské výrazy a neurčuj žádnou diagnózu. A hlavně, chceme věřit, že nejsi jak on.

 1. Tomáš je…
 2. Tomáš se choval…
 3. Tomáš ne/umí…

Jak bys popsal/a Pavla?

 1. Pavel je…
 2. Pavel se choval…
 3. Pavel ne/umí…

Příběh v autoservisu ukazuje jasný rozdíl mezi měkkými a tvrdými dovednostmi.

Pavel je zákazník, který se snaží být zdvořilý a komunikovat s Tomášem, ale zároveň je překvapený a zděšený jeho hrubým vystupováním. Tomáš má sice tvrdé dovednosti v opravě aut, ale zároveň má problémy s komunikací a zacházením s lidmi.

Pavel se rozhodne situaci nezhoršovat a projevuje empatii tím, že se rozhodne počkat na recepci.

Jaké jsou měkké a tvrdé dovednosti?

Třetí úkol zní: Podívej se na video a pokus se z něho něco zapamatovat.

Jaké dovednosti měl Pavel a Tomáš?

 • Měkké dovednosti: Pavel projevuje empatii a schopnost komunikace. Když přichází k Tomášovi, zeptá se zdvořile, jak práce pokračuje a jestli bude oprava hotová do hodiny. Ukazuje, že je ohleduplný a snaží se navázat přátelskou konverzaci.
 • Tvrdé dovednosti: Pavel je zákazníkem, nemá technické dovednosti v opravě auta. Spoléhá na Tomáše, jako na odborníka, aby vykonal potřebnou práci.
 • Měkké dovednosti: Tomáš má problém s měkkými dovednostmi. Jeho chování je vzteklé a neústupné. I když Pavel přichází a ptá se na průběh opravy, Tomáš neodpovídá a v duchu si myslí o Pavlovi své. Je zjevné, že mu chybí schopnost komunikace a empatie k zákazníkovi.
 • Tvrdé dovednosti: Tomáš má tvrdé dovednosti v opravě auta. Síla jeho znalostí a schopností je patrná ve výměně brzd, ložisek a oleje. Je odborníkem ve svém oboru.

Rozdíl mezi Pavlem a Tomášem je zjevný.

Pavel má silné měkké dovednosti, jako je komunikace a empatie, což mu umožňuje lépe porozumět a reagovat na potřeby zákazníka. Na druhou stranu, Tomáš se vyznačuje tvrdými dovednostmi, jako je odbornost v opravě auta, ale má nedostatky v měkkých dovednostech, což se projevuje jeho neschopností komunikovat a jednat s empatií.

Tento příklad nám ukazuje důležitost kombinace měkkých a tvrdých dovedností. Bez měkkých dovedností, jako je komunikace a empatie, tvrdé dovednosti nemohou být plně efektivní. Pavel je připraven vyjít vstříc Tomášovi, i když jeho chování není příjemné. Tomáš by měl rozvíjet své měkké dovednosti, aby byl schopen lépe komunikovat s klienty a vytvářet pozitivnější zkušenosti.

Tato konverzace a video nám připomínají, že v praxi je kombinace měkkých a tvrdých dovedností nezbytná pro úspěch v osobním i profesionálním životě.

Shrnutí na závěr:

Měkké dovednosti zahrnují schopnost jasně vyjádřit své myšlenky verbálně i písemně, efektivně naslouchat ostatním a umět pracovat jak v týmu, tak samostatně. Také patří mezi ně dovednosti motivovat, inspirovat a delegovat.

Doufám, že víš, co to znamená. Každopádně, pokud chceš vědět více, najdeš vše níže.

Jak už víš, tvrdé dovednosti nemají nic společného se sexem. Možná tě zklamu, ale to jsou jiné dovednosti, které sem nepatří.

Tvrdé dovednosti se týkají především schopnosti přesně provádět úkony. Například vezmeš návod, jak vytvořit tabulku v Excelu, a postupuješ bod po bodu, dokud si tu tabulku neuděláš nebo dokud to neskončí v…

10 klíčových měkkých dovedností, které stojí za pozornost

Měkké dovednosti (soft skills) jsou osobní atributy, které ovlivňují způsob, jakým komunikujeme, pracujeme s ostatními lidmi a řešíme problémy. Na rozdíl od tvrdých dovedností, které se zaměřují na technické znalosti, jsou měkké dovednosti obecnější a týkají se schopností, které jsou přenosné do různých oblastí života a práce. Některé příklady měkkých dovedností zahrnují:

 1. Komunikace: Schopnost jasně vyjádřit myšlenky verbálně i písemně a efektivně naslouchat ostatním.

 2. Týmová spolupráce: Schopnost úspěšně pracovat v týmu, sdílet odpovědnost, naslouchat názorům ostatních a přispívat k dosažení společných cílů.

 3. Vedení: Schopnost motivovat, směřovat a inspirovat ostatní k dosažení výsledků.

 4. Kreativita: Schopnost přicházet s novými a originálními nápady, řešit problémy z inovativního pohledu a hledat alternativní přístupy.

 5. Adaptabilita: Schopnost se přizpůsobit změnám, různým situacím a novým technologiím.

 6. Řešení problémů: Schopnost analyzovat a vyřešit složité problémy, být kreativní a systematický při hledání řešení.

 7. Kritické myšlení: Schopnost zpochybnit informace, vyhodnotit jejich relevantnost a použít logiku a objektivitu při rozhodování.

 8. Empatie: Schopnost porozumět a vcítit se do emocí, potřeb a perspektiv ostatních lidí.

 9. Flexibilita: Schopnost přizpůsobit se měnícím se situacím, plánům a požadavkům.

 10. Časový management: Schopnost plánovat a řídit čas efektivně, stanovovat priority a dodržovat termíny.

 11. Prezentace: Schopnost přesvědčivě prezentovat myšlenky a informace před publikem.

 12. Etika: Schopnost jednat morálně a dodržovat profesionální standardy chování.

Měkké dovednosti jsou důležité ve všech oblastech života, včetně osobního rozvoje, mezilidských vztahů a pracovního prostředí. Dobře rozvinuté měkké dovednosti mohou přispět k efektivní komunikaci, spolupráci, řešení problémů a dosažení osobního a profesního úspěchu.

Tvrdé dovednosti

Tvrdé dovednosti (hard skills) jsou konkrétní a měřitelné schopnosti, které se týkají technických znalostí a dovedností potřebných k vykonávání určitého povolání nebo úkolu. Jsou založeny na faktech a často se dají naučit prostřednictvím vzdělávání, tréninku a praxe. Tvrdé dovednosti jsou obvykle specifické pro danou oblast a mohou zahrnovat:

 1. Technické dovednosti: Jsou to konkrétní znalosti a schopnosti v určitém technickém oboru nebo nástroji. Například programování, matematické dovednosti, znalost práce s počítačem, ovládání specifického softwaru nebo hardwaru.

 2. Jazykové dovednosti: Schopnost komunikovat v konkrétním jazyce, včetně gramatiky, slovní zásoby a schopnosti psát a mluvit v daném jazyce.

 3. Pracovní dovednosti: Jsou to dovednosti specifické pro určitou profesi nebo povolání, které se vyvíjejí prostřednictvím vzdělávání a praxe. Patří sem například lékařské dovednosti, právní znalosti, technické dovednosti v oblasti stavebnictví nebo dovednosti v obchodě a marketingu.

 4. Finanční dovednosti: Schopnost správy financí, účetnictví a práce s čísly.

 5. Vědecké dovednosti: Schopnost provádět vědecký výzkum, experimenty a analýzy, a porozumět vědeckým metodám.

 6. Designové dovednosti: Schopnost vytvářet grafický design, vizuální prezentace a kreativní produkty.

Sociální dovednosti jsou klíčem k úspěchu ve všech oblastech života! Objevte tajemství efektivního komunikování, empatie a vyjednávání v našem nejnovějším článku. Naučte se budovat pevné a harmonické vztahy, zvládat konflikty s elegancí a rozvíjet sebevědomí. 

Naučte se “mluvit a rozumět” bez slov! Článek o řeči těla odhaluje tajemství, která se skrývají za každým pohybem, gestem a výrazem tváře.

Odhalte, jak si přečíst skutečné emoce, myšlenky a záměry druhých lidí jen podle toho, jak se chovají. Zlepšete svou schopnost…

Vlastnosti člověka jsou charakteristické rysy, které určují jeho jedinečnost a ovlivňují jeho chování a rozhodování. Mezi tyto vlastnosti patří osobnost, inteligence, empatie, vztahy k lidem, kreativita, morálka a hodnoty. Tyto vlastnosti mohou být poznány pozorováním chování…